Všeobecné obchodní podmínky

PDF verze ke stažení

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě uzavírané kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.2 Provozovatelem webové stránky www.pracenadoma.net (dále jen "web") a zároveň prodávajícím nabízeného produktu je Tomáš Velcl, se sídlem Nový Malín 625, 788 03 okr. Šumperk, IČO: 74855093, zapsaný v ŽR (dále jen "prodávající").
1.3 Kupujícím je každá fyzická osoba pobývající na území ČR, která poptává na webu nabízený produkt (dále jen "kupující").
1.4 Web je zaměřen na propagaci a distribuci nabídek domácích výdělků od slovenské firmy a českých firem, které nabízejí, zajišťují nebo zprostředkovávají prezentované činnosti a poskytují potřebné podklady, servisní listy, podnikatelské koncepty, návody, smlouvy, materiály nebo služby v oblasti získání spolupráce se zahraničními subjekty. Prodávající byl uvedenými firmami smluvně pověřen, aby prováděl reklamu, propagaci a distribuci (prodej) těchto nabídek, které jsou prodávány v sadě tištěných materiálů jako komplet ve formě katalogu (dále jen "katalog").
1.5 Prodávající nezajišťuje prezentované pracovní činnosti, není zprostředkovatelem zaměstnání ani nenabízí žádnou pracovní pozici (pracovněprávní vztah), stejně tak nezasílá smlouvu, materiály či komponenty k práci a nevyplácí deklarovaný výdělek. Předmětem prodeje je výhradně katalog s nabídkami a potřebnými podklady, viz specifikace v článku 2.2 VOP.
1.6 U všech prezentovaných nabídek domácích výdělků se jedná o samostatně výdělečné činnosti pro zájemce od 18 let. Pokud v popisu jednotlivých nabídek na webu není uvedeno jinak, nabízené služby nebo produkty nejsou poskytovány zdarma a příslušné firmy dále požadují nějakou platbu nebo zálohu (jde o částku od 100 Kč do 1.100 Kč).
1.7 Uvedené možné výdělky na webu jsou vytaženy z textů katalogu a jsou pouze orientační, kalkulace vychází z teoretických výpočtů, případně jsou přepočteny z EUR nebo USD na Kč (závisí na aktuálních měnových kurzech). Prodávající nezaručuje stálý příjem ani žádný výdělek, výsledky jsou individuální a závisí především na vlastním úsilí, iniciativě, šikovnosti a aktivitě každého.
1.8 Popisy nabídek výdělků na webu jsou výtahem z katalogu pro jasnější představu obsahu katalogu a jednotlivých nabídek. Za obsah, aktuálnost a platnost odpovídají podle tiskového zákona č. 46/2000 Sb. zadavatelé reklamy, tzn. smluvní firmy prodávajícího. Všechny obrázky na webu jsou pouze ilustrační.
1.9 Pokud se v popisu nabídky uvádí, že předmět činnosti zahrnuje aktivní propagaci či prezentaci nabídek, rozumí se tím vlastní prezentace a propagace určitých služeb a produktů prostřednictvím inzerce nebo jiné propagace na internetu či v tisku, e-mailem, telefonicky, případně osobním kontaktem apod.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Pro uzavření kupní smlouvy kupující vyplní a odešle objednávkový formulář na webu. Při vyplňování objednávkového formuláře je kupující povinen uvést platné kontaktní údaje a správnou dodací adresu.
2.2 Předmětem prodeje je nejnovější vydání 41 stránkového katalogu obsahující 18 nabídek samostatně výdělečných činností českých firem a slovenské firmy. Katalog je zasílán v tištěné podobě a barevném provedení, o velikosti A4 a obsahuje potřebné tiskové podklady - podrobné informace, popisy nabídek, pokyny, podmínky, objednávkové, registrační formuláře a kontaktní údaje na odpovědné firmy. Katalog dále zahrnuje tipy a odkazy na další zajímavé možnosti výdělků z domova.
2.3 Všechny tiskové podklady slovenské firmy jsou ve slovenském jazyce, podklady českých firem jsou v českém jazyce. Za aktuálnost a správnost těchto podkladů a informací zodpovídají příslušné firmy.
2.4 Objednávku kupující odešle kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu provedenou objednávku, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, zároveň mu poskytne potřebné platební údaje.
2.5 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky kupujícímu.

3. Platební a dodací podmínky

3.1 Kupující hradí kupní cenu 590 Kč předem na účet prodávajícího, a to převodem, poštovní poukázkou typu A či vkladem v České spořitelně. Požadovaná cena je včetně poštovného a balného, tedy konečná, další poplatky nejsou prodávajícím vyžadovány.
3.2 Kupující je povinen označit platbu přiděleným variabilním symbolem (VS), který je uveden společně s dalšími platebními údaji ve zprávě potvrzující provedenou objednávku.
3.3 Prodávající vyřizuje pouze řádně dokončené a uhrazené objednávky. Objednávky jsou vyřizovány do 14 dnů po připsání platby na účtu prodávajícího. Pokud platba není uhrazena do 30 dnů od provedení objednávky, považuje se objednávka za zrušenou a kupní smlouva zaniká.
3.4 Objednaný katalog je v uvedené lhůtě odeslán obyčejnou poštovní zásilkou na zadanou dodací adresu kupujícího. K výše uvedenému termínu vyřízení objednávky je nutno přičíst aktuální dodací lhůtu České pošty pro doručení poštovních zásilek.
3.5 Jestliže katalog nebude kupujícímu doručen do 21 dnů od uhrazení platby, např. z důvodu ztráty při přepravě poštou, je kupující povinen kontaktovat prodávajícího a katalog bude odeslán znovu, doporučenou zásilkou a na náklady prodávajícího.
3.6 Odesláním katalogu (obyčejně nebo doporučeně) přes Českou poštu na adresu kupujícího se považuje objednávka za vyřízenou.
3.7 Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Fakturu - doklad vystaví po přijetí platby a na vyžádání jej zašle kupujícímu v elektronické podobě.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1 Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí katalogu, a to bez udání důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v uvedené lhůtě. Kupující může využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu VOP, viz článek 4.7 VOP.
4.2 Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na sídlo prodávajícího nebo na korespondenční adresu Tomáš Velcl, P. O. Box 1, 787 01 Šumperk (dále jen "korespondenční adresa") či na adresu elektronické pošty pracenadoma.net@email.cz. Kupující písemně uvede, že odstupuje od kupní smlouvy a uvede číslo objednávky, datum uhrazení platby a číslo účtu pro vrácení kupní ceny. V případě požadavku vrácení platby poštovní poukázkou typu C je prodávající oprávněn účtovat náklady spojené s úhradou poštovní poukázky a tento nárok započíst na vrácenou platbu.
4.3 Kupující musí vrátit prodávajícímu kompletní, nevyužitý a nepoškozený katalog, tedy v původním stavu, do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na korespondenční adresu nebo sídlo prodávajícího. Kupující nese veškeré náklady spojené s navrácením katalogu.
4.4 Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je přijal, nedohodnou-li se jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující katalog vrátí nebo prokáže, že katalog odeslal.
4.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na katalogu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení finančních prostředků.
4.6 Stejně jako kupující, tak i prodávající má právo kdykoliv odstoupit od kupní smlouvy, a to až do doby převzetí katalogu kupujícím. V takovém případě vrátí kupujícímu uhrazenou kupní cenu bez zbytečného odkladu.
4.7 Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je ve formátu PDF ke stažení zde: Vzorový formulář

5. Práva z vadného plnění

5.1 Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
5.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za řádně doručenou zásilku, a že katalog při převzetí nemá žádné vady. Při dodání vadného katalogu, tzn. nekompletního, poškozeného nebo nečitelného výtisku, vzniká nárok na výměnu za nový výtisk bez vad. V takovém případě je kupující povinen informovat prodávajícího a neprodleně zaslat vadný katalog zpět na korespondenční adresu prodávajícího.
5.3 Kupující je oprávněn provést reklamaci písemně na korespondenční adrese nebo na sídle prodávajícího či na adrese elektronické pošty pracenadoma.net@email.cz. Reklamaci je potřeba uplatnit co nejdříve, nejlépe do 30 dnů od data doručení objednaného výtisku katalogu. Kupující písemně uvede rozsah vady, číslo objednávky a své kontaktní údaje.
5.4 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 dní od uplatnění reklamace a o výsledku reklamačního řízení vyrozumět kupujícího prostřednictvím elektronické pošty nebo zasláním dopisu na adresu kupujícího.
5.5 Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě katalogu věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku opotřebení způsobené obvyklým užíváním nebo vyplívá-li to z povahy věci.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Prodávající je oprávněn k prodeji na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
6.2 K mimosoudnímu řešení sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, web: www.coi.cz. Prodávající a kupující se tímto výslovně dohodli, že veškeré nejasnosti či spory budou v prvé řadě řešit vzájemnou domluvou.
6.3 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na jeho místo nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
6.4 VOP jsou závazné, kupující proto odeslanou a uhrazenou objednávkou s výše uvedenými podmínkami souhlasí bez výhrad. Objednávkový formulář obsahuje klauzuli o souhlasu s těmito VOP.
6.5 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 9. 2. 2023.

Ochrana osobních údajů

1. Prodávající, jakožto správce osobních údajů, postupuje při zpracování osobních údajů kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR").
2. Osobními údaji se rozumí všechny nezbytné údaje, které kupující zadá při vyplňování objednávkového formuláře, zejména jméno a příjmení, dodací adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen "osobní údaje").
3. Zákonným důvodem a účelem zpracování osobních údajů je plnění kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dle čl. 6 odst. 1 písm b) GDPR. Ze strany prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
4. Prodávající uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a následně po dobu max. 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po uplynutí doby uchovávání prodávající osobní údaje vymaže. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě za použití automatizovaných způsobů zpracování.
5. Prodávající bude osobní údaje zpracovávat sám nebo prostřednictvím třetích osob v souladu s platnými právními předpisy při zachování principu korektnosti, transparentnosti a ochrany zájmů a práv subjektu údajů. Prodávající může předat osobní údaje také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to partnerům zajišťující přepravu a podílející se na realizaci platby (Česká pošta, Česká spořitelna). Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
6. Kupující má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně jejich omezení. Dále má právo na přenositelnost osobních údajů, na informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, vysvětlení ohledně zpracování a případně vznést námitku proti zpracování. Kupující má právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na korespondenční adrese prodávajícího nebo elektronicky na e-mailu pracenadoma.net@email.cz a také má právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (ÚOOÚ) v případě pochybností o dodržování stanovených povinností.
7. Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a také přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť obvyklým stanoveným způsobem. Prodávající prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Informace o provozovateli

Na trhu působíme od roku 2009, předmětem podnikání je zprostředkování obchodu a služeb, reklamní činnost, marketing a mediální zastoupení.

Kontaktní a korespondenční adresa: TOVEL Profit – Tomáš Velcl, P. O. Box 1, 787 01 Šumperk

Kontaktní e-mail: info@pracenadoma.net, pracenadoma.net@email.cz

Provozovatel webu: Tomáš Velcl, sídlem Nový Malín 625, 788 03 okr. Šumperk, IČO: 74855093 (subjekt zapsán v živnostenském rejstříku MěÚ Šumperk pod č.j. 27574/2009 – www.rzp.cz)

Copyright © 2024 Pracenadoma.net - všechna práva vyhrazena | Doporučujeme: efektivní inzerce práce na doma